• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Skapelse

Det gre­kis­ka or­det för ”ska­pel­se” (ktísis) används i NT dels om den hand­ling var­med Gud fram­bring­a­de värl­den, dels om den värld som han ska­pat. I det se­na­re fal­let lig­ger ton­vik­ten of­tast på de le­van­de va­rel­ser­na, och ”ska­pel­sen” blir lik­ty­digt med ”mänsk­lig­he­ten” el­ler ”al­la människor” (Mark 16:15; Rom 8:19-22). På lik­nan­de sätt förknip­pas de krist­na med en ”ny ska­pel­se”: de har ska­pats på nytt, och de­ras omvändel­se är ett förs­ta led i he­la till­va­rons återfödel­se (2 Kor 5:17; Gal 6:15).

Dagens bibelord

Förkunnelsen om Kristi ankomst

1 16Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät.

2 Pet 1:16