• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Sadduké

Sad­du­keer­na var ett po­li­tiskt och re­li­giöst par­ti bland ju­dar­na på Je­su tid. Föru­tom i NT nämns de av Jo­se­fus och i rab­bins­ka källor, men trots det­ta finns många oklar­he­ter röran­de de­ras histo­ria och åsik­ter. Nam­net är tro­li­gen hämtat från Da­vids överste­präst Sa­dok (2 Sam 8:17; 1 Kung 2:35) och an­ty­der att sad­du­keer­na vil­le slå vakt om det rik­ti­ga prästämbe­tet (jfr Hes 40:46; 44:15). De har upp­fat­tats som företräda­re för det högre präster­ska­pet och även för de förnäma och ri­ka i allmänhet. Des­sa kret­sar var öpp­na för gre­kisk kul­tur och lo­ja­la mot den ro­mers­ka oc­ku­pa­tions­mak­ten. Sad­du­keer­na stod i motsätt­ning till fa­ri­se­er­na, som tycks ha haft närma­re kon­takt med fol­ket och ta­git hänsyn till dess var­dags­liv i sin lag­tolk­ning. Motsätt­ning­ar­na har gällt ju­ri­dis­ka och re­li­giösa frågor, t.ex. ren­hets­la­gar­na. Sad­du­keer­na av­vi­sa­de också såda­na re­li­giösa idéer om den osyn­li­ga värl­den och dess invåna­re som ut­veck­las i GT:s sist till­kom­na de­lar. Sålun­da förne­ka­de de läror­na om äng­lar, om själens odödlig­het och om de dödas upp­ståndel­se (Matt 22:23-33 med par.; Apg 23:8).

Dagens bibelord

5 14Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. 15Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om.

1 Joh 5:14f