• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Kidronbäcken, kidrondalen

Den­na dalgång mel­lan Je­ru­sa­lem och Oliv­ber­get räkna­des som Je­ru­sa­lems gräns i öster (2 Sam 15:23; 1 Kung 2:37). Den var i bib­lisk tid be­tyd­ligt dju­pa­re än i dag, och bäcken var åtminsto­ne vin­ter­tid vat­tenföran­de.

Dagens bibelord

2 17Jesus hörde det och sade: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare."

Mark 2:17