• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Hinnomdalen, ben-hinnoms dal

En dalgång som sträck­te sig väster och söder om det forn­ti­da Je­ru­sa­lems stads­mur. Da­len nämns som en del av gränsen mel­lan Ben­ja­mins och Ju­das stam­mar (Jos 15:8; 18:16; jfr Neh 11:30) men är framför allt känd som den plats där man dyr­ka­de främman­de gu­dar och off­ra­de barn (Mo­lok). Or­det Ge­hen­na är bil­dat av dess namn (Hel­ve­te).

Dagens bibelord

5 14Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. 15Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om.

1 Joh 5:14f