• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Härskaren

Det­ta ord används för att åter­ge ett par av grund­tex­tens säll­syn­ta­re guds­be­teck­ning­ar. Det skrivs med stor bok­stav när syft­ning­en på Gud behöver förtyd­li­gas. I GT står det för adón (t.ex. 2 Mos 23:17; Jes 1:24), i Tillägg till GT för de­spótes (2 Mack 5:17; 6:14; 15:29; Syr 34:29; Till Dan A:5) el­ler dynástes (Syr 46:6; så även i 1 Tim 6:15). Bil­den av Gud som re­gent är i grun­den den­sam­ma som då and­ra, van­li­ga­re, ut­tryck används i grund­tex­ten, t.ex. adonáj (”Her­ren”) el­ler pan­to­krátor (”allhärs­ka­ren”).

Dagens bibelord

16 7Men Herren sade till Samuel: "Fäst dig inte vid hans utseende och hans resliga gestalt - honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än människor: människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat."

1 Sam 16:7