• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Efod

Det hebre­is­ka or­det har skif­tan­de och del­vis oklar be­ty­del­se. I Mo­seböcker­nas ”präster­li­ga” tra­di­tions­skikt av­ses ett plagg som ingick i överste­prästens ämbets­dräkt (2 Mos 28:6-14; 39:2-7). Det be­skrivs som ett slags ärmlöst över­drag häng­an­de i ax­el­band och sam­manhållet av ett skärp samt prytt med guld­ked­jor och två onyx­ste­nar. Vid det fästes ”bröstväskan för doms­ut­slag”(2 Mos 28:15-30), be­satt med tolv ädel­ste­nar och in­nehållan­de de lottföremål som kal­la­des urim och tum­mim. I and­ra sam­man­hang be­teck­nar or­det efod ett enkla­re lin­ne­plagg, som in­te var förbehållet överste­prästen (1 Sam 2:18; 2 Sam 6:14; 1 Krön 15:27).

I yt­ter­li­ga­re en rad tex­ter är det fråga om kultföremål av helt an­nat slag. Efo­der nämns till­sam­mans med hus­gu­dar i Dom 17:5; 18:14-20; Hos 3:4. Av 1 Sam 23:9-12; 30:7 f. framgår att de användes för att söka gu­dom­lig vägled­ning. En efod, gjord av me­tall, skild­ras som ett slags av­gu­da­bild i Dom 8:26 f. Ex­akt vil­ka föremål som av­ses i des­sa fall vet man in­te.

Dagens bibelord

5 14Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. 15Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om.

1 Joh 5:14f