• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Dekapolis

De­ka­po­lis var ett förbund av städer med hel­le­nis­tisk kul­tur, di­rekt un­derställt den ro­mers­ke ståthålla­ren i Sy­ri­en. Nam­net be­ty­der ”tio städer”, men an­ta­let med­lem­mar i förbun­det växla­de. Till dem hörde bl.a. Da­mas­kus, Ga­da­ra (Matt 8:28) och Ge­ra­sa (Mark 5:1). Städer­nas land­områden bil­da­de ing­en sam­manhäng­an­de hel­het men do­mi­ne­ra­de ett di­strikt syd­ost om Ga­li­leen. När De­ka­po­lis el­ler De­ka­po­lis­området nämns i NT av­ses den­na trakt (Matt 4:25; Mark 5:20; 7:31).

Dagens bibelord

12 3Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet.

Heb 12:3