• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Alfabetiska dikter

I po­e­tis­ka tex­ter kan ra­der­nas be­gyn­nel­se­bokstäver väljas så att ett möns­ter fram­träder i form av t.ex. ett namn el­ler en bok­stavsräcka när de läses uppi­från och ner. En sådan dikt kal­las ett akrósti­kon. Bib­lis­ka dik­ter av den­na typ följer det hebre­is­ka al­fa­be­tet; dess 22 bokstäver upp­träder i tur och ord­ning i ra­der­nas början. Tek­ni­ken tillämpas i Ps 25; 34; 37; 111; 112; 119; 145; Ords 31:10-31; Klag 1-4. I ett par fall är bok­stavs­ord­ning­en ofullständig (Ps 9-10; Nah 1:2-8). Dik­ten i Klag 5 an­kny­ter till ty­pen en­bart ge­nom att vers­ra­der­nas an­tal är 22. Ibland står de al­fa­be­tis­ka be­gyn­nel­se­bokstäver­na ba­ra på varan­nan el­ler var tred­je rad och mar­ke­rar däri­ge­nom ett slags stro­fer (Ps 37; Klag 1, 2, 4). Det före­kom­mer också att al­la ra­der­na i en strof börjar på sam­ma bok­stav. Så är det i Klag 3, som har tre ra­der i var­je strof, och i Ps 119, som har åtta.

När al­fa­be­tis­ka dik­ter översätts måste bok­stavsmönst­ret i re­gel off­ras för att in­nehållet skall fram­träda na­tur­ligt och tro­get. I före­lig­gan­de översätt­ning har dock Ords 31:10-31 ut­for­mats så att grund­tex­tens tek­nik il­lu­stre­ras: be­gyn­nel­se­ra­der­na följer det svens­ka al­fa­be­tet. Ef­tersom det­ta har fler bokstäver än det hebre­is­ka måste några bokstäver hop­pas över.

Dagens bibelord

16 7Men Herren sade till Samuel: "Fäst dig inte vid hans utseende och hans resliga gestalt - honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än människor: människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat."

1 Sam 16:7