Sök

Sökningen gav 5 träffar. Visar resultat 1 till 5.

<< Föregående 1 Nästa >>

Rom 6:14

6 14Syn­den skall in­te va­ra her­re över er; ni står in­te un­der la­gen ut­an un­der nåden.

Rom 5:17

5 17Om en en­da mans över­trädel­se be­tyd­de att döden fick her­ravälde ge­nom den­ne en­de, så skall nu i stället de som blir rättfärdi­ga ge­nom nådens över­flödan­de ri­ka gåva le­va och få her­ravälde tack va­re en en­da, Je­sus Kristus.

Rom 5:20f

5 20La­gen kom in för att över­trädel­ser­na skul­le bli större. Men där syn­den blev större, där över­flöda­de nåden än mer, 21och på sam­ma sätt som syn­den härs­ka­de och förde till döden, skall därför nåden härs­ka ge­nom rättfärdig­het och föra till evigt liv ge­nom Je­sus Kristus, vår her­re.

2 Tim 1:9

1 9Han har räddat oss och kal­lat oss med en he­lig kal­lel­se, in­te på grund av våra gärning­ar ut­an ge­nom sitt be­slut och sin nåd, som han skänk­te oss i Kristus Je­sus re­dan före ti­dens början

2 Kor 1:12

Pa­u­lus upp­skjut­na besök

1 12Det­ta är vår stolt­het: att vårt sam­ve­te kan vitt­na om att vi in­te har styrts av världs­lig vis­het ut­an av Guds nåd; vi har här i värl­den och särskilt mot er upp­trätt med den he­li­ga ren­het som kom­mer från Gud.

<< Föregående 1 Nästa >>