Sök

Sökningen gav 16 träffar. Visar resultat 1 till 16.

<< Föregående 1 Nästa >>

Ps 133:1

Psalm 133

133 1En vall­fartssång av Da­vid.

Vad det är gott och ljuv­ligt
att bröder är till­sam­mans!
Matt 28:19

28 19Gå därför ut och gör al­la folk till lärjung­ar: döp dem i Fa­derns och So­nens och den he­li­ga An­dens namn

Matt 28:20

28 20och lär dem att hålla al­la de bud jag har gett er. Och jag är med er al­la da­gar till ti­dens slut.”

Joh 17:20-23

17 20Men in­te ba­ra för dem ber jag ut­an också för al­la som ge­nom de­ras ord tror på mig. 21Jag ber att de al­la skall bli ett och att lik­som du, fa­der, är i mig och jag i dig, också de skall va­ra i oss. Då skall värl­den tro på att du har sänt mig. 22Den härlig­het som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att lik­som vi är ett, 23jag i dem och du i mig, de skall full­kom­nas och bli ett. Då skall värl­den förstå att du har sänt mig och äls­kat dem så som du har äls­kat mig.

Apg 17:26

17 26Av en en­da människa har han ska­pat al­la folk. Han har låtit dem bo över he­la jor­dens yta, och han har fast­ställt bestämda ti­der för dem och de gränser in­om vil­ka de skall bo.

Apg 17:27

17 27Det har han gjort för att de skul­le söka Gud och kanske kun­na tre­va sig fram till ho­nom – han är ju in­te långt bor­ta från någon en­da av oss.

Rom 12:4

12 4Ty lik­som vi har en en­da kropp men många lem­mar, al­la med oli­ka upp­gif­ter,

Rom 12:5

12 5så utgör vi, fast många, en en­da kropp i Kristus, men var för sig är vi lem­mar som är till för varand­ra.

1 Kor 12:12-14

Lem­mar­na i den kropp som är Kristus

12 12Ty lik­som krop­pen är en och har många de­lar och al­la de många kropps­de­lar­na bil­dar en en­da kropp, så är det också med Kristus. 13Med en och sam­ma An­de har vi al­la döpts att höra till en och sam­ma kropp, va­re sig vi är ju­dar el­ler gre­ker, sla­var el­ler fria, och al­la har vi fått en och sam­ma An­de att dric­ka. 14Krop­pen består in­te av en en­da del ut­an av många.

2 Kor 5:16

5 16Därför bedömer jag in­te läng­re någon på människors vis. Och om jag också har upp­fat­tat Kristus på det sättet, så gör jag det in­te nu läng­re.

2 Kor 5:17

5 17Den som är i Kristus är alltså en ny ska­pel­se, det gam­la är förbi, något nytt har kom­mit.

Gal 3:27-29

3 27Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. 28Nu är ing­en läng­re ju­de el­ler grek, slav el­ler fri, man el­ler kvin­na. Al­la är ni ett i Kristus Je­sus. 29Men om ni tillhör Kristus är ni också av­kom­ling­ar till Ab­ra­ham och arv­ta­ga­re en­ligt löftet.

Ef 2:13-16

2 13Men nu, tack va­re Kristus Je­sus, har ni som en gång var långt bor­ta kom­mit nära, ge­nom Kristi blod.

14Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jor­den gjort de två lägren till ett och ri­vit skil­je­mu­ren, fi­end­ska­pen. 15Han har upphävt la­gen med dess bud och stad­gar för att i sin per­son ska­pa en en­da människa av de två, en ny människa, och så stif­ta fred. 16I en en­da kropp förso­na­de han de båda med Gud ge­nom kor­set, då han i sin per­son döda­de fi­end­ska­pen.

Ef 4:3-6

4 3Sträva ef­ter att med fri­den som band be­va­ra den and­li­ga en­he­ten: 4en en­da kropp och en en­da an­de, lik­som ni en gång kal­la­des till ett och sam­ma hopp. 5En är Her­ren, en är tron, ett är do­pet, 6en är Gud och al­las fa­der, han som står över all­ting, ver­kar ge­nom allt och finns i allt.

Ef 4:11-16

4 11Så gjor­de han några till apost­lar, and­ra till pro­fe­ter, till förkun­na­re el­ler till her­dar och lära­re. 12De skall göra de he­li­ga me­ra full­kom­li­ga och däri­ge­nom utföra sin tjänst och byg­ga upp Kristi kropp, 13tills vi al­la kom­mer fram till en­he­ten i tron och i kun­ska­pen om Guds son, blir full­vux­na och når en mog­nad som sva­rar mot Kristi full­het. 14Vi skall in­te läng­re va­ra barn och låta oss dri­vas om­kring av al­la läro­vin­dar, in­te va­ra lek­bol­lar för människor­na, som vill spri­da vill­fa­rel­se med si­na be­drägli­ga påfund. 15Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid san­ning­en och växa i al­la av­se­en­den så att vi före­nas med ho­nom som är hu­vu­det, Kristus. 16Han låter he­la krop­pen fo­gas sam­man och hållas ihop ge­nom att al­la le­der­na hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt var­je särskild del. Då växer he­la krop­pen till och byggs upp i kärlek.

Kol 3:10-15

3 10och klätt er i den nya, som förny­as till verk­lig kun­skap och blir en bild av sin ska­pa­re. 11Då är ing­en grek el­ler ju­de, om­sku­ren el­ler oom­sku­ren, bar­bar, skyt, slav el­ler fri. Nej, Kristus blir allt och i al­la.

12Som Guds ut­val­da, he­li­ga och äls­ka­de skall ni alltså klä er i in­ner­lig medkäns­la, vänlig­het, ödmjuk­het, mild­het och tåla­mod. 13Ha fördrag med varand­ra och var över­se­en­de om ni har något att före­brå någon. Lik­som Her­ren har förlåtit er skall också ni förlåta. 14Men över allt det­ta skall ni ha kärle­ken, det band som ger full­kom­lig­het. 15Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kal­la­des till som lem­mar i en och sam­ma kropp. Vi­sa er tack­sam­het.

<< Föregående 1 Nästa >>