Sök

Sökningen gav 9 träffar. Visar resultat 1 till 9.

<< Föregående 1 Nästa >>

Matt 28:19

28 19Gå därför ut och gör al­la folk till lärjung­ar: döp dem i Fa­derns och So­nens och den he­li­ga An­dens namn

Matt 28:20

28 20och lär dem att hålla al­la de bud jag har gett er. Och jag är med er al­la da­gar till ti­dens slut.”

Apg 2:38

2 38Petrus sva­ra­de: ”Omvänd er och låt er al­la döpas i Je­su Kristi namn, så att ni får förlåtel­se för era syn­der. Då får ni den he­li­ga an­den som gåva.

Apg 16:30-33

16 30Se­dan förde han ut dem och fråga­de dem: ”Vad skall jag göra för att räddas?” 31De sva­ra­de: ”Tro på her­ren Je­sus, så skall du bli räddad, du och din fa­milj.” 32Och de förkun­na­de or­det om Her­ren för ho­nom och al­la i hans hus. 33Fång­vak­ta­ren tog ge­nast hand om dem, mitt i nat­ten, och tvätta­de såren ef­ter piskrap­pen. Se­dan döptes han själv med he­la sin fa­milj.

Apg 22:16

22 16Tve­ka in­te! Åkal­la hans namn och låt dig ge­nast döpas och tvättas ren från di­na syn­der.’

Rom 6:1-6

Nytt liv ge­nom do­pet in i Kristus

6 1Vad in­nebär nu det­ta? Skall vi stan­na kvar i syn­den för att nåden skall bli större? 2Na­tur­ligt­vis in­te. Vi som har dött bort från syn­den, hur skall vi kun­na le­va vi­da­re i den? 3Vet ni då in­te att al­la vi som har döpts in i Kristus Je­sus också har bli­vit döpta in i hans död? 4Ge­nom do­pet har vi alltså dött och bli­vit be­grav­da med ho­nom för att också vi skall le­va i ett nytt liv, så som Kristus uppväck­tes från de döda ge­nom Fa­derns härlig­het. 5Ty har vi bli­vit ett med ho­nom ge­nom att dö som han skall vi också bli före­na­de med ho­nom ge­nom att upp­stå som han. 6Vi vet att vår gam­la människa har bli­vit korsfäst med ho­nom för att den syn­di­ga krop­pen skall berövas sin makt, så att vi in­te läng­re är sla­var un­der syn­den.

Gal 3:27

3 27Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus.

Kol 2:12

2 12när ni be­grav­des med ho­nom i do­pet. I do­pet har ni också upp­stått med ho­nom ge­nom tron på kraf­ten hos Gud som uppväck­te ho­nom från de döda.

Kol 2:13

2 13Och ni, som var döda ge­nom era över­trädel­ser och ert oom­skur­na till­stånd, er har Gud gjort le­van­de till­sam­mans med Kristus, i och med att han förlät oss al­la våra över­trädel­ser

<< Föregående 1 Nästa >>