Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Joh 7:37-52

7 37På högti­dens sista och störs­ta dag ställ­de sig Je­sus och ro­pa­de: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. 38Den som tror på mig, ur hans in­re skall fly­ta strömmar av le­van­de vat­ten, som skrif­ten säger.” 39Det­ta sa­de han om An­den, som de som trod­de på ho­nom skul­le få. Ty ännu ha­de An­den in­te kom­mit, ef­tersom Je­sus ännu in­te ha­de bli­vit förhärli­gad.

40Några i ho­pen som hörde det­ta sa­de: ”Han måste va­ra Pro­fe­ten”, 41och några sa­de: ”Han är Mes­si­as.” Men and­ra sa­de: ”In­te kom­mer väl Mes­si­as från Ga­li­leen? 42Säger in­te skrif­ten att Mes­si­as skall va­ra av Da­vids ätt och kom­ma från Bet­le­hem, byn där Da­vid bod­de?” 43Så blev ho­pen oe­nig om ho­nom. 44Några vil­le gri­pa ho­nom, men ing­en lyf­te sin hand mot ho­nom.

45När de­ras folk kom till­ba­ka fråga­de överste­präster­na och fa­ri­se­er­na: ”Varför har ni in­te ta­git hit ho­nom?” 46De sva­ra­de: ”Ald­rig har någon människa ta­lat som han.” 47Då sa­de fa­ri­se­er­na till dem: ”Har ni också bli­vit vil­se­led­da? 48Finns det någon i rådet el­ler bland fa­ri­se­er­na som tror på ho­nom? 49Men den sto­ra ho­pen, som in­te kan la­gen, den är förtap­pad.” 50Ni­ko­de­mos, som själv satt i rådet och som ti­di­ga­re ha­de sökt upp Je­sus, sa­de: 51”In­te dömer väl vår lag någon ut­an att man först har hört ho­nom och ta­git re­da på vad han gör?” 52De sva­ra­de: ”Är kanske du också från Ga­li­leen? Se ef­ter i skrif­ten, så skall du fin­na att ing­en pro­fet kom­mer från Ga­li­leen.”

Joh 8:12

Fa­derns vitt­nesbörd

8 12Se­dan ta­la­de Je­sus till dem och sa­de: ”Jag är värl­dens ljus. Den som följer mig skall in­te vand­ra i mörk­ret ut­an ha li­vets ljus.”

<< Föregående 1 Nästa >>