Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

Jes 57:15f
57 15Så säger han som är hög och upphöjd,
han som tro­nar i evig­het
och vars namn är he­ligt:
Jag tro­nar upphöjd och he­lig
men finns hos den modlöse och försag­de.
Jag ger de försag­da mod,
ger de modlösa kraft.
16Jag skall in­te ständigt hålla räfst,
in­te vred­gas för evigt -
då skul­le livs­an­den förgås,
de le­van­de väsen jag ska­pat.
Gal 5:13-18

Låt er an­de le­da er

5 13Ni är ju kal­la­de till fri­het, bröder. Låt ba­ra in­te den fri­he­ten ge köttet något tillfälle, ut­an tjäna varand­ra i kärlek. 14He­la la­gen sam­man­fat­tas i det­ta en­da bud: Du skall äls­ka din nästa som dig själv. 15Men om ni bi­ter och sli­ter i varand­ra är det fa­ra värt att ni gör slut på varand­ra.

16Nej, säger jag, låt er an­de le­da er, så ger ni ald­rig ef­ter för köttets begär. 17Köttet är fi­en­de till an­den och an­den till köttet. De två lig­ger i strid så att ni in­te kan göra det ni vill. 18Men om an­den får sty­ra er står ni in­te läng­re un­der la­gen.

Joh 17:9-17

17 9Jag ber för dem. Jag ber in­te för värl­den ut­an för dem som du har gett mig, ef­tersom de är di­na. 10Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärli­gats ge­nom dem. 11Jag är in­te läng­re kvar i värl­den, men de är kvar i värl­den och jag kom­mer till dig. He­li­ge fa­der, be­va­ra dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, lik­som vi är ett. 12Me­dan jag var hos dem be­va­ra­de jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyd­da­de dem, och ing­en av dem gick un­der ut­om un­dergång­ens man, ty skrif­ten skul­le upp­fyl­las. 13Nu kom­mer jag till dig, men det­ta säger jag me­dan jag är i värl­den, för att de skall få min glädje helt och fullt.

14Jag har gett dem ditt ord, och värl­den har ha­tat dem därför att de in­te tillhör värl­den, lik­som in­te hel­ler jag tillhör värl­den. 15Jag ber in­te att du skall ta dem ut ur värl­den ut­an att du skall be­va­ra dem för det on­da. 16De tillhör in­te värl­den, lik­som in­te hel­ler jag tillhör värl­den. 17Hel­ga dem ge­nom san­ning­en; ditt ord är san­ning.

Ps 98:1-8

Psalm 98

98 1En psalm.

Sjung till Her­rens ära, sjung en ny sång,
ty han har gjort un­der­ba­ra ting.
Han vann se­ger med sin star­ka hand,
med sin he­li­ga arm.
2Her­ren har vi­sat att han räddar,
fol­ken fick skåda hans se­ger.
3Med god­het och tro­fast­het
har han tänkt på Is­ra­els folk.
He­la jor­den har sett att vår Gud räddar.
4Hyl­la Her­ren, he­la värl­den,
brist ut i ju­bel och sång!
5Sjung till ly­ra för Her­ren,
låt ly­rans sträng­ar klinga!
6Blås i trum­pe­ter och horn,
hyl­la ko­nung­en, Her­ren!
7Ha­vet skall bru­sa och allt det rym­mer,
värl­den och al­la som bor i den.
8Flo­der­na skall klap­pa händer,
ber­gen skall jub­la till­sam­mans

<< Föregående 1 Nästa >>