Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

Jer 33:14-16

Löften om da­vidsätten och le­vi­ter­na

33 14Det skall kom­ma en tid, säger Her­ren, då jag skall upp­fyl­la det löfte jag har gi­vit Is­ra­els folk och Ju­das folk. 15När den ti­den och den da­gen kom­mer skall jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Da­vids stam. Han skall ska­pa rätt och rättfärdig­het i lan­det. 16När den ti­den kom­mer skall Ju­da räddas och Je­ru­sa­lem le­va i trygg­het, och det­ta skall va­ra sta­dens namn: Her­ren vår rättfärdig­het.

Heb 10:32-39

10 32Kom ihåg hur det var förr, när ni nyss ha­de bli­vit upp­lys­ta. Ni ut­stod många svåra li­dan­den. 33Ni blev smäda­de och förfölj­da och gjor­des till allmänt åtlöje, el­ler också ställ­de ni er vid de­ras si­da som be­hand­la­des så. 34Ni led till­sam­mans med dem som satt i fäng­el­se, och ni fann er med glädje i att bli beröva­de er egen­dom, därför att ni viss­te att ni ägde något bätt­re och me­ra var­ak­tigt. 35Ge in­te upp er frimo­dig­het, den skall rik­li­gen belönas. 36Uthållig­het är vad ni behöver för att kun­na göra Guds vil­ja och få vad han har lo­vat, 37ty: Ännu en li­ten tid, se­dan kom­mer han som skall kom­ma, och han skall in­te dröja. 38Min rättfärdi­ge skall le­va ge­nom sin tro. Men: Om han drar sig un­dan är han in­te läng­re till glädje för mig. 39Vi hör in­te till dem som drar sig un­dan och går förlo­ra­de, ut­an till dem som tror och räddar sitt liv.

Mark 1:14f

Je­sus upp­träder i Ga­li­leen

1 14När Jo­han­nes ha­de bli­vit fängs­lad kom Je­sus till Ga­li­leen och förkun­na­de Guds bud­skap 15och sa­de: ”Ti­den är in­ne, Guds ri­ke är nära. Omvänd er och tro på bud­ska­pet.”

Ps 85:9-14
85 9Jag vill höra vad Gud säger.
Her­ren förkun­nar välgång
för sitt folk och si­na trog­na
och för de red­ba­ra.
10De som fruk­tar ho­nom har nära till hans hjälp,
hans härlig­het bor i vårt land.
11God­het och tro­fast­het möts,
fred och rätt­vi­sa om­fam­nar varand­ra.
12Tro­fast­het spi­rar ur jor­den,
rätt­vi­sa blic­kar ner från him­len.
13Her­ren själv ger allt gott,
vårt land ger sin gröda.
14Rätt­vi­sa går framför ho­nom,
fred och välgång i hans spår.

<< Föregående 1 Nästa >>