Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

Jer 29:11-14

29 11Jag vet vil­ka av­sik­ter jag har med er, säger Her­ren: välgång, in­te olyc­ka. Jag skall ge er en fram­tid och ett hopp. 12När ni åkal­lar mig och ber till mig skall jag lyss­na på er. 13När ni söker mig skall ni fin­na mig. Ja, om ni hel­hjärtat söker ef­ter mig 14skall jag låta er fin­na mig, säger Her­ren. Jag skall vända ert öde och sam­la in er från al­la de folk och al­la de plat­ser till vil­ka jag har fördri­vit er, säger Her­ren. Jag skall låta er återvända till den plats jag har förvi­sat er från.

1 Joh 5:13-15

Förbön för syn­da­re

5 13Det­ta skri­ver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni skall ve­ta att ni har evigt liv. 14Och vår frimo­di­ga tro på Gud är den­na: om vi ber ho­nom om något ef­ter hans vil­ja, så hör han oss. 15Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber ho­nom om.

Luk 11:1-13

Om bön

11 1En gång ha­de Je­sus stan­nat på ett ställe för att be. När han slu­ta­de sa­de en av hans lärjung­ar till ho­nom: ”Her­re, lär oss att be, lik­som Jo­han­nes lärde si­na lärjung­ar.” 2Då sa­de han till dem: ”När ni ber skall ni säga:

Fa­der, låt ditt namn bli hel­gat.
Låt ditt ri­ke kom­ma.
3Ge oss var dag vårt bröd för da­gen som kom­mer.
4Och förlåt oss våra syn­der,
ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.
Och utsätt oss in­te för prövning.”

5Han sa­de till dem: ”Tänk er att någon av er går till en vän mitt i nat­ten och säger: ’Käre vän, låna mig tre bröd. 6En god vän som är på re­sa har kom­mit hem till mig, och jag har ingen­ting att bju­da på.’ 7Då kanske han där in­ne säger: ’Lämna mig i fred. Dörren är re­dan låst, och jag har bar­nen hos mig i säng­en. Jag kan in­te sti­ga upp och ge dig något.’ 8Men jag säger er: även om han in­te sti­ger upp och ger ho­nom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den and­re är så påträng­an­de, och han ger ho­nom allt vad han behöver. 9Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni fin­na. Bul­ta, så skall dörren öpp­nas. 10Ty den som ber, han får, och den som söker, han fin­ner, och för den som bul­tar skall dörren öpp­nas.

11Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk 12el­ler ger ho­nom en skor­pi­on när han ber om ett ägg? 13Om nu re­dan ni, som är on­da, förstår att ge era barn go­da gåvor, skall då in­te fa­dern i him­len ge he­lig an­de åt dem som ber ho­nom?”

Ps 13

Psalm 13

13 1För körle­da­ren. En psalm av Da­vid.

2Hur länge skall du glömma mig, Her­re?
Hur länge skall du dölja ditt an­sik­te?
3Hur länge skall tan­kar­na ma­la,
mitt hjärta ängs­las dag ef­ter dag?
Hur länge skall min fi­en­de tri­um­fe­ra?
4Se på mig, sva­ra mig, Her­re, min Gud!
Ge ny glans åt mi­na ögon,
låt mig in­te som­na in i döden,
5låt in­te min fi­en­de säga att han be­seg­rat mig,
mi­na ovänner jub­la över mitt fall.
6Jag li­tar på din god­het,
mitt hjärta skall jub­la över din hjälp.
Jag vill sjunga till Her­rens ära,
ty han är god mot mig.

<< Föregående 1 Nästa >>