Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

Hos 14:5-9
14 5Jag skall bo­ta dem från de­ras trolöshet,
jag skall äls­ka dem av hjärtat,
min vre­de har vänt sig från dem.
6Jag skall bli som dagg för Is­ra­el,
och han skall blomst­ra som en lil­ja,
slå rot som en pop­pel
7och skju­ta nya skott.
Hans prakt skall va­ra som oliv­trädets,
hans doft som Li­ba­nons.
8De skall åter få bo i hans skug­ga,
de skall fro­das som en trädgård
och blomst­ra som en vin­stock.
Han skall bli rykt­bar som Li­ba­nons vin.
9Vad har Efraim mer med av­gu­dar­na att skaf­fa?
Jag är den som ger svar och va­kar över ho­nom.
Jag är som en gröns­kan­de cy­press.
Från mig får du din frukt.
1 Joh 3:18-24

3 18Mi­na barn, låt oss in­te äls­ka med tom­ma ord ut­an med hand­ling och san­ning. 19/20Då förstår vi att vi är san­ning­ens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför ho­nom över­ty­ga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. 21Mi­na kära, om hjärtat in­te dömer oss kan vi stå frimo­di­ga inför Gud. 22Och vad vi än ber om får vi av ho­nom, ef­tersom vi håller hans bud och gör det som be­ha­gar ho­nom. 23Och det­ta är hans bud: att vi skall tro på hans son Je­su Kristi namn och äls­ka varand­ra så som han har be­fallt oss. 24Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i ho­nom. Och att han förblir i oss vet vi av an­den som han har gett oss.

Joh 15:10-17

15 10Om ni håller mi­na bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min fa­ders bud och är kvar i hans kärlek.

Äls­ka varand­ra

11Det­ta har jag sagt er för att min glädje skall va­ra i er och er glädje bli full­kom­lig. 12Mitt bud är det­ta: att ni skall äls­ka varand­ra så som jag har äls­kat er. 13Ing­en har större kärlek än den som ger sitt liv för si­na vänner. 14Ni är mi­na vänner om ni gör vad jag be­fal­ler er. 15Jag kal­lar er in­te läng­re tjäna­re, ty en tjäna­re vet in­te vad hans her­re gör. Jag kal­lar er vänner, därför att jag har låtit er ve­ta allt vad jag har hört av min fa­der. 16Ni har in­te ut­valt mig, ut­an jag har ut­valt er och bestämt er till att gå ut i värl­den och bära frukt, frukt som består, och då skall Fa­dern ge er vad ni än ber ho­nom om i mitt namn. 17Det­ta be­fal­ler jag er: att ni skall äls­ka varand­ra.

Ps 98:1-8

Psalm 98

98 1En psalm.

Sjung till Her­rens ära, sjung en ny sång,
ty han har gjort un­der­ba­ra ting.
Han vann se­ger med sin star­ka hand,
med sin he­li­ga arm.
2Her­ren har vi­sat att han räddar,
fol­ken fick skåda hans se­ger.
3Med god­het och tro­fast­het
har han tänkt på Is­ra­els folk.
He­la jor­den har sett att vår Gud räddar.
4Hyl­la Her­ren, he­la värl­den,
brist ut i ju­bel och sång!
5Sjung till ly­ra för Her­ren,
låt ly­rans sträng­ar klinga!
6Blås i trum­pe­ter och horn,
hyl­la ko­nung­en, Her­ren!
7Ha­vet skall bru­sa och allt det rym­mer,
värl­den och al­la som bor i den.
8Flo­der­na skall klap­pa händer,
ber­gen skall jub­la till­sam­mans

<< Föregående 1 Nästa >>