Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

5 Mos 30:11-16

30 11Den­na lag som jag i dag ger dig är in­te ofatt­bar el­ler ouppnåelig för dig. 12Den finns in­te up­pe i him­len, så att du måste fråga: Vem kan fa­ra upp till him­len och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? 13Den finns in­te bort­om ha­vet, så att du måste fråga: Vem kan fa­ra över ha­vet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? 14Nej, dess ord är myc­ket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den.

Va­let mel­lan liv och död

15Se, jag ställer dig i dag inför liv och lyc­ka el­ler död och olyc­ka. 16Om du lyss­nar till Her­rens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du äls­kar Her­ren, din Gud, vand­rar hans vägar och följer hans bud, stad­gar och före­skrif­ter, då skall du få le­va och bli tal­rik, och Her­ren, din Gud, skall välsig­na dig i det land som du kom­mer till och tar i be­sitt­ning.

Jak 2:8-13

2 8Om ni upp­fyl­ler la­gens kungs­bud, det som en­ligt skrif­ten ly­der: Du skall äls­ka din nästa som dig själv, då gör ni rätt. 9Men om ni gör skill­nad på människor begår ni synd, och la­gen stämplar er som över­träda­re. 10Den som håller he­la la­gen men över­träder ett en­da bud har bru­tit mot dem al­la. 11Ty han som har sagt: Du skall in­te begå äkten­skaps­brott har också sagt: Du skall in­te dräpa. Om du in­te bry­ter äkten­skap, men dräper, är du en lagöver­träda­re. 12Ta­la och hand­la så som den som skall dömas ef­ter fri­he­tens lag. 13Do­men blir obarmhärtig över den som in­te har va­rit barmhärtig, men barmhärtig­he­ten tri­um­fe­rar över do­men.

Mark 10:17-27

En man som ägde myc­ket

10 17När han skul­le fortsätta sin vand­ring sprang en man fram och föll på knä för ho­nom och fråga­de: ”Go­de mästa­re, vad skall jag göra för att vin­na evigt liv?” 18Je­sus sva­ra­de: ”Varför kal­lar du mig god? Ing­en är god ut­om Gud. 19Du kan bud­or­den: Du skall in­te dräpa, Du skall in­te begå äkten­skaps­brott, Du skall in­te stjäla, Du skall in­te vitt­na falskt, Du skall in­te ta ifrån någon det som är hans, Vi­sa akt­ning för din far och din mor.” – 20”Mästa­re”, sa­de man­nen, ”allt det­ta har jag hållit se­dan jag var ung.” 21Je­sus såg på ho­nom med kärlek och sa­de: ”Ett fat­tas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fat­ti­ga; då får du en skatt i him­len. Kom se­dan och följ mig.” 22Vid de or­den mörk­na­de man­nen och gick be­drövad sin väg, för han ägde myc­ket.

23Je­sus såg sig om och sa­de till si­na lärjung­ar: ”Hur svårt blir det in­te för dem som har peng­ar att kom­ma in i Guds ri­ke!” 24Lärjung­ar­na blev bestörta över hans ord, men Je­sus sa­de igen: ”Mi­na barn, hur svårt är det in­te att kom­ma in i Guds ri­ke! 25Det är lätta­re för en ka­mel att kom­ma ige­nom ett nålsöga än för en rik att kom­ma in i Guds ri­ke.” 26De blev ännu mer förskräck­ta och sa­de till varand­ra: ”Vem kan då bli räddad?” 27Je­sus såg på dem och sa­de: ”För människor är det omöjligt, men in­te för Gud. Ty för Gud är all­ting möjligt.”

Ps 19:8-15
19 8Her­rens lag är ut­an brist,
den ger liv på nytt.
Her­rens lära är sann,
den gör den oer­far­ne vis.
9Her­rens påbud är rätta,
de ger hjärtat glädje.
Her­rens be­fall­ning­ar är kla­ra,
de gör blic­ken ljus.
10Her­rens ord är re­na,
de skall all­tid bestå.
Her­rens stad­gar är san­na,
de är al­la rättfärdi­ga,
11mer åtråvärda än guld,
än rent guld i mängd,
och söta­re än ho­nung,
än själv­run­nen ho­nung.
12Ge­nom dem blir din tjäna­re var­nad,
att följa dem ger rik­lig lön.
13Vem känner si­na fel?
Fria mig från syn­der jag in­te vet om,
14men hind­ra mig också från öppet trots,
låt det in­te få makt över mig!
Då är jag ut­an brist
och fri från svåra syn­der.
15Ta i nåd emot mi­na ord,
mitt hjärtas bön till dig,
Her­re, min klip­pa, min hjälpa­re.

<< Föregående 1 Nästa >>