Sök

Sökningen gav 13 träffar. Visar resultat 1 till 13.

<< Föregående 1 Nästa >>

4 Mos 12:6

12 6och han sa­de:

”Lyss­na till Her­rens ord:
Finns det en pro­fet ibland er
vi­sar jag mig för ho­nom i sy­ner,
ta­lar jag till ho­nom i drömmar.
2 Krön 20:20

20 20När de ti­digt nästa mor­gon drog ut mot Te­ko­as öken steg Jos­ha­fat fram och sa­de: ”Hör på mig, ju­de­er och invåna­re i Je­ru­sa­lem! Låt er tro på Her­ren, er Gud, bestå, så skall ni bestå. Tro på hans pro­fe­ter, så skall ni lyc­kas.”

Am 3:7
3 7Her­ren Gud gör ald­rig något
ut­an att av­slöja si­na pla­ner
för si­na tjäna­re pro­fe­ter­na.
Joel 2:28
2 28Det skall kom­ma en tid
då jag ut­gju­ter min an­de över al­la.
Era söner och dött­rar skall pro­fe­te­ra,
era gam­la män skall ha drömmar,
era unga män se sy­ner.
Joel 2:29
2 29Också över sla­var och sla­vin­nor
skall jag då ut­gju­ta min an­de.
Apg 2:14-21

Petrus tal på pingst­da­gen

2 14Då steg Petrus fram med de el­va and­ra och tog till or­da och ta­la­de till dem: ”Ju­dar, ja al­la ni som bor i Je­ru­sa­lem, det­ta skall ni ve­ta, lyss­na till mi­na ord. 15Det är in­te som ni tror, att de här männen är be­ru­sa­de, det är ju ba­ra mor­gon. 16Nej, det­ta är vad som har sagts ge­nom pro­fe­ten Jo­el: 17Det skall ske i de sista da­gar­na, säger Gud, att jag ut­gju­ter min an­de över al­la människor. Era söner och dött­rar skall pro­fe­te­ra, era unga män skall se sy­ner och era gam­la män ha drömmar. 18Ja, över mi­na tjäna­re och tjäna­rin­nor skall jag i de da­gar­na ut­gju­ta min an­de, och de skall pro­fe­te­ra. 19Jag skall låta säll­sam­ma ting vi­sa sig up­pe på him­len och tec­ken ne­re på jor­den, blod och eld och moln av rök. 20So­len skall vändas i mörker och månen i blod in­nan Her­rens dag kom­mer, den sto­ra och strålan­de. 21Men var och en som åkal­lar Her­rens namn skall bli räddad.

2 Tim 3:16

3 16Var­je bok i skrif­ten är in­spi­re­rad av Gud och till nyt­ta när man un­der­vi­sar, ve­derlägger, vägle­der och fost­rar till ett rättfärdigt liv,

2 Tim 3:17

3 17så att den som tillhör Gud blir fri från si­na bris­ter och rustad för al­la slags go­da gärning­ar.

Heb 1:1-3

Guds ord vid ti­dens slut

1 1Många gång­er och på många sätt ta­la­de Gud i for­na ti­der till våra fäder ge­nom pro­fe­ter­na, 2men nu vid den­na ti­dens slut har han ta­lat till oss ge­nom sin son, som han har in­satt till att ärva all­ting lik­som han också har ska­pat värl­den ge­nom ho­nom. 3Och han, som är ut­strålning­en av Guds härlig­het och en av­bild av hans väsen och som bär upp allt med kraf­ten i sitt ord, har re­nat oss från syn­den och sit­ter på Ma­jestätets högra si­da i höjden.

Upp 12:17

12 17Och dra­ken ra­sa­de mot kvin­nan och gick bort för att stri­da mot hen­nes and­ra barn, mot dem som håller Guds bud och har Je­su vitt­nesbörd.

Upp 19:10

19 10Och jag föll ner för hans fötter för att till­be ho­nom. Och han sa­de till mig: ”Nej, in­te så! Jag är Guds tjäna­re lik­som du och di­na bröder, som har Je­su vitt­nesbörd. Gud skall du till­be. Je­su vitt­nesbörd är pro­fe­ti­ans an­de.”

Upp 22:8

22 8Jag, Jo­han­nes, är den som har hört och sett det­ta. Och när jag ha­de hört och sett det föll jag ner för att till­be äng­eln som ha­de vi­sat det för mig.

Upp 22:9

22 9Men han sa­de till mig: ”Nej, in­te så. Jag är Guds tjäna­re lik­som du och di­na bröder pro­fe­ter­na och al­la de som tar va­ra på or­den i den­na bok. Gud skall du till­be.”

<< Föregående 1 Nästa >>