Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Kor 14:1f

Pro­fe­tiskt tal

14 1Sträva ef­ter kärle­ken, men sök också vin­na de and­li­ga gåvor­na, helst gåvan att pro­fe­te­ra. 2Ty den som ta­lar med tung­or ta­lar in­te till människor ut­an till Gud; ing­en förstår ho­nom, i sin an­de ta­lar han hem­lig­he­ter.

Matt 5:13-17

5 13Ni är jor­dens salt. Men om sal­tet mis­ter sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det du­ger in­te till an­nat än att kas­tas bort och tram­pas av människor­na.

14Ni är värl­dens ljus. En stad up­pe på ett berg kan in­te döljas, 15och när man tänder en lam­pa sätter man den in­te un­der sädesmåttet ut­an på hålla­ren, så att den ly­ser för al­la i hu­set. 16På sam­ma sätt skall ert ljus ly­sa för människor­na, så att de ser era go­da gärning­ar och pri­sar er fa­der i him­len.

Je­sus och la­gen

17Tro in­te att jag har kom­mit för att upphäva la­gen el­ler pro­fe­ter­na. Jag har in­te kom­mit för att upphäva ut­an för att upp­fyl­la.

5 Mos 18:14

18 14Des­sa folk som du skall dri­va un­dan lyss­nar till tec­ken­ty­da­re och spåmän, men dig har Her­ren, din Gud, in­te tillåtit att göra så.

<< Föregående 1 Nästa >>