Sök

Sökningen gav 10 träffar. Visar resultat 1 till 10.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Mos 1:26

1 26Gud sa­de: ”Vi skall göra människor som är vår av­bild, li­ka oss. De skall härs­ka över ha­vets fis­kar, him­lens fåglar, bo­ska­pen, al­la vil­da djur och al­la kräldjur som finns på jor­den.”

5 Mos 6:4

6 4Hör, Is­ra­el! Her­ren är vår Gud, Her­ren är en.

Jes 6:8

6 8Och jag hörde Her­rens röst. Han sa­de: ”Vem skall jag sända, vem vill va­ra vår budbära­re?” Jag sva­ra­de: ”Jag, sänd mig!”

Matt 28:19

28 19Gå därför ut och gör al­la folk till lärjung­ar: döp dem i Fa­derns och So­nens och den he­li­ga An­dens namn

Joh 3:16

3 16Så äls­ka­de Gud värl­den att han gav den sin en­de son, för att de som tror på ho­nom in­te skall gå un­der ut­an ha evigt liv.

2 Kor 1:21

1 21Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss;

2 Kor 1:22

1 22han har satt sitt si­gill på oss och gett oss An­den som en bor­gen i våra hjärtan.

2 Kor 13:13

13 13Nåd från vår her­re Je­sus Kristus, kärlek från Gud och ge­men­skap från den he­li­ga An­den åt er al­la.

Ef 4:4-6

4 4en en­da kropp och en en­da an­de, lik­som ni en gång kal­la­des till ett och sam­ma hopp. 5En är Her­ren, en är tron, ett är do­pet, 6en är Gud och al­las fa­der, han som står över all­ting, ver­kar ge­nom allt och finns i allt.

1 Pet 1:2

1 2ut­val­da en­ligt Guds, vår fa­ders, plan, hel­ga­de av An­den och bestämda till lyd­nad och re­ning med Je­su Kristi blod. Nåd och frid åt er i ri­kas­te mått.

<< Föregående 1 Nästa >>