Sök

Sökningen gav 5 träffar. Visar resultat 1 till 5.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Mos 15:5f

15 5Och Her­ren förde ho­nom ut och sa­de: ”Se upp mot him­len och räkna stjärnor­na, om du kan! Så tal­ri­ka skall di­na ätt­ling­ar bli.” 6Ab­ram trod­de Her­ren, och därför räkna­de Her­ren ho­nom som rättfärdig.

1 Tim 6:11f

6 11Men du som tillhör Gud, håll dig bor­ta från sådant. Sträva ef­ter rättfärdig­het, guds­fruk­tan, tro, kärlek, uthållig­het och ödmjuk­het. 12Kämpa trons go­da kamp, sök vin­na det evi­ga li­vet, som du har kal­lats till och för vars skull du har av­lagt den rätta bekännel­sen inför många vitt­nen.

Joh 9:1-7

En blindfödd man bo­tas

9 1Där Je­sus kom gåen­de fick han se en man som ha­de va­rit blind från födel­sen. 2Lärjung­ar­na fråga­de ho­nom: ”Rab­bi, vem har syn­dat, han själv el­ler hans föräld­rar, ef­tersom han föddes blind?” 3Je­sus sva­ra­de: ”Var­ken han el­ler hans föräld­rar har syn­dat, men Guds gärning­ar skul­le up­pen­ba­ras på ho­nom. 4Me­dan da­gen va­rar måste vi göra hans gärning­ar som har sänt mig. Nat­ten kom­mer, då ing­en kan ar­be­ta. 5Så länge jag är i värl­den är jag värl­dens ljus.” 6Se­dan spot­ta­de han på mar­ken, gjor­de en deg med spot­tet och strök de­gen på man­nens ögon 7och sa­de: ”Gå och tvätta dig i Si­lo­a­dam­men.” (Si­loa be­ty­der utsänd.) Man­nen gick dit och tvätta­de sig och kom till­ba­ka se­en­de.

Joh 9:24-39

9 24För and­ra gång­en kal­la­de de alltså till sig man­nen som ha­de va­rit blind och sa­de till ho­nom: ”Ge Gud äran. Vi vet att den här man­nen är en syn­da­re.” 25Han sva­ra­de: ”Om han är en syn­da­re vet jag in­te. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se.” 26De fråga­de ho­nom: ”Vad gjor­de han med dig? Hur öpp­na­de han di­na ögon?” 27Han sva­ra­de: ”Det har jag re­dan sagt er, men ni vil­le in­te lyss­na. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjung­ar?” 28Då snäste de av ho­nom och sa­de: ”Du är hans lärjunge, men vi är Mo­ses lärjung­ar. 29Vi vet att Gud har ta­lat till Mo­se, men vari­från den här man­nen kom­mer, det vet vi in­te.” 30Han sva­ra­de: ”Ja, det är det märk­li­ga, att ni in­te vet vari­från han kom­mer, och ändå har han öpp­nat mi­na ögon. 31Vi vet att Gud in­te lyss­nar till syn­da­re, men om någon fruk­tar Gud och gör hans vil­ja, då lyss­nar han till ho­nom. 32Ald­rig förr har man hört att någon har öpp­nat ögo­nen på en som var född blind. 33Om den här man­nen in­te vo­re sänd av Gud ha­de han in­te kun­nat göra någon­ting.” 34Då sa­de de till ho­nom: ”Du föddes syn­dig allti­ge­nom, och du skall un­der­vi­sa oss!” Och de körde ut ho­nom.

35Je­sus fick höra att de ha­de kört ut ho­nom, och när han träffa­de ho­nom fråga­de han: ”Tror du på Människo­so­nen?” 36Han sva­ra­de: ”Vem är han, her­re? Jag vill tro på ho­nom.” 37Je­sus sa­de: ”Du har sett ho­nom. Det är han som ta­lar med dig.” 38Då sa­de han: ”Jag tror, her­re” och föll ner för ho­nom. 39Och Je­sus sa­de: ”Till en dom har jag kom­mit hit till värl­den, för att de som in­te ser skall se och de som ser skall bli blin­da.”

Ps 73:23-26
73 23Men nu är jag all­tid hos dig,
du håller mig vid han­den.
24Du le­der mig ef­ter din vil­ja,
du för mig på härlig­he­tens väg.
25Äger jag dig i him­len
öns­kar jag ingen­ting på jor­den.
26Min kropp och mitt mod må svi­ka,
men jag har Gud, han är min klip­pa för evigt.

<< Föregående 1 Nästa >>