Sök

Sökningen gav 31 träffar. Visar resultat 1 till 31.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Krön 29:11

29 11Dig, Her­re, tillhör stor­het och makt och härlig­het och glans och ma­jestät, ja, allt i him­len och på jor­den. Ditt är ri­ket, Her­re, och du är den upphöjde härs­ka­ren över all­ting.

Ps 1:1

Förs­ta boken

Psalm 1

1 1Lyck­lig den som in­te följer de gudlösa,
in­te går syn­da­res väg
el­ler sit­ter bland häda­re
Ps 1:2
1 2ut­an har sin lust i Her­rens lag
och läser den dag och natt.
Ps 23:4
23 4In­te ens i den mörkas­te dal
fruk­tar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.
Ps 77:11
77 11Jag tänker: Det är det­ta som plågar mig,
att den Högs­te in­te hand­lar som förr.
Ps 77:12
77 12Men jag minns Her­rens gärning­ar,
jag minns di­na for­na un­der.
Matt 20:25-28

20 25Men Je­sus kal­la­de till sig dem och sa­de: ”Ni vet att härs­kar­na är her­rar över si­na folk och att furs­tar­na har mak­ten över fol­ken. 26Men så är det in­te hos er. Den som vill va­ra stor bland er skall va­ra de and­ras tjäna­re, 27och den som vill va­ra den förs­te bland er skall va­ra de and­ras slav. 28In­te hel­ler Människo­so­nen har kom­mit för att bli tjänad, ut­an för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Matt 25:31-46

Människo­so­nens dom

25 31När Människo­so­nen kom­mer i sin härlig­het till­sam­mans med al­la si­na äng­lar, då skall han sätta sig på härlig­he­tens tron. 32Och al­la folk skall sam­las inför ho­nom, och han skall skil­ja människor­na som her­den skil­jer fåren från get­ter­na. 33Han skall ställa fåren till höger om sig och get­ter­na till väns­ter. 34Se­dan skall kung­en säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min fa­ders välsig­nel­se, och över­ta det ri­ke som har väntat er se­dan värl­dens ska­pel­se. 35Jag var hung­rig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dric­ka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, 36jag var na­ken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fäng­el­se och ni besökte mig.’ 37Då kom­mer de rättfärdi­ga att fråga: ’Her­re, när såg vi dig hung­rig och gav dig mat, el­ler törstig och gav dig att dric­ka? 38När såg vi dig hemlös och tog hand om dig el­ler na­ken och gav dig kläder? 39Och när såg vi dig sjuk el­ler i fäng­el­se och besökte dig?’ 40Kung­en skall sva­ra dem: ’San­ner­li­gen, vad ni har gjort för någon av des­sa mins­ta som är mi­na bröder, det har ni gjort för mig.’

41Se­dan skall han säga till dem som står till väns­ter: ’Gå bort från mig, ni förban­na­de, till den evi­ga eld som väntar djävu­len och hans äng­lar. 42Jag var hung­rig och ni gav mig ing­et att äta, 43jag var törstig och ni gav mig ing­et att dric­ka, jag var hemlös och ni tog in­te hand om mig, jag var na­ken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fäng­el­se och ni besökte mig in­te.’ 44Då kom­mer också de att fråga: ’Her­re, när skul­le vi ha sett dig hung­rig el­ler törstig el­ler hemlös el­ler na­ken el­ler sjuk el­ler i fäng­el­se och lämnat dig ut­an hjälp?’ 45Då skall han sva­ra dem: ’San­ner­li­gen, vad ni in­te har gjort för någon av des­sa mins­ta, det har ni in­te hel­ler gjort för mig.’ 46Des­sa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdi­ga till evigt liv.”

Luk 10:17-20

De sjut­ti­otvå kom­mer till­ba­ka

10 17De sjut­ti­otvå kom gla­da till­ba­ka och sa­de: ”Her­re, till och med de­mo­ner­na ly­der oss när vi ut­ta­lar ditt namn.” 18Han sva­ra­de: ”Jag har sett Sa­tan slung­as ner från him­len som en blixt. 19Ja, jag har gett er makt att tram­pa på or­mar och skor­pi­o­ner och att stå emot fi­en­dens he­la styr­ka, och ingen­ting skall ska­da er. 20Men gläd er in­te över att an­dar­na ly­der er, ut­an gläd er över att era namn är upp­teck­na­de i him­len.”

Joh 20:21

20 21Je­sus sa­de till dem igen: ”Frid åt er al­la. Som Fa­dern har sänt mig sänder jag er.”

Rom 8:38

8 38Ty jag är viss om att var­ken död el­ler liv, var­ken äng­lar el­ler an­de­mak­ter, var­ken något som finns el­ler något som kom­mer,

Rom 8:39

8 39var­ken kraf­ter i höjden el­ler kraf­ter i dju­pet el­ler något an­nat i ska­pel­sen skall kun­na skil­ja oss från Guds kärlek i Kristus Je­sus, vår her­re.

2 Kor 3:17

3 17Her­ren, det är An­den, och där Her­rens an­de är, där är fri­het.

2 Kor 3:18

3 18Och al­la vi som ut­an slöja för an­sik­tet skådar Her­rens härlig­het förvand­las till en och sam­ma av­bild; vi förhärli­gas av den­na härlig­het som kom­mer från Her­ren, An­den.

Gal 5:22-25

5 22Men an­dens fruk­ter är kärlek, glädje, frid, tåla­mod, vänlig­het, god­het, tro­fast­het, 23ödmjuk­het och själv­behärsk­ning. Mot sådant vänder sig in­te la­gen. 24De som tillhör Kristus Je­sus har korsfäst sitt kött med al­la dess li­del­ser och begär. 25Om vi har and­ligt liv, låt oss då följa en and­lig väg.

Ef 5:19

5 19och ta­la till varand­ra med psal­mer och hym­ner och and­lig sång. Sjung och spe­la för Her­ren av he­la ert hjärta,

Ef 5:20

5 20och tac­ka all­tid vår Gud och fa­der för allt i vår her­re Je­su Kristi namn.

Ef 6:12-18

6 12Ty det är in­te mot va­rel­ser av kött och blod vi har att kämpa ut­an mot härs­kar­na, mot mak­ter­na, mot her­rar­na över den­na mörkrets värld, mot onds­kans an­de­kraf­ter i him­la­rym­der­na. 13Ta därför på er Guds rust­ning, så att ni kan göra motstånd på den on­da da­gen och stå upprätt ef­ter att ha full­gjort allt. 14Stå alltså fas­ta, spänn på er san­ning­en som bälte och klä er i rättfärdig­he­tens pan­sar 15och sätt som skor på era fötter vil­lig­he­ten att gå ut med bud­ska­pet om fred. 16Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den On­des al­la brin­nan­de pi­lar att slock­na, 17och grip fräls­ning­ens hjälm och An­dens svärd, som är Guds ord. 18Gör det un­der åkal­lan och bön, och be i er an­de var­je stund. Därför skall ni hålla er vak­na och ald­rig trött­na i er bön för al­la de he­li­ga.

Fil 3:7-14

3 7Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kom­mit att räkna som en ren förlust. 8Ja, jag räknar fak­tiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt me­ra värt, kun­ska­pen om min her­re Kristus Je­sus. För hans skull har allt det and­ra förlo­rat sitt värde för mig. Jag kas­tar det på sophögen för att vin­na Kristus 9och få le­va i ho­nom, in­te med den rättfärdig­het som la­gen ger ut­an med den som kom­mer av tro på Kristus, den rättfärdig­het som Gud ger åt dem som tror. 10Jag vill lära känna Kristus och kraf­ten från hans upp­ståndel­se och de­la hans li­dan­den, ge­nom att bli lik ho­nom i en död som hans – 11kanske jag då kan nå fram till upp­ståndel­sen från de döda.

12Tro in­te att jag re­dan har nått det­ta el­ler re­dan har bli­vit full­kom­lig. Men jag gör allt för att gri­pa det, när nu Kristus Je­sus har fått mig i sitt grepp. 13Bröder, jag me­nar in­te att jag har det i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som lig­ger bakom mig och sträcker mig mot det som lig­ger framför mig 14och löper mot målet för att vin­na det pris där up­pe som Gud har kal­lat oss till ge­nom Kristus Je­sus.

Kol 1:13

1 13Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin äls­ka­de sons ri­ke,

Kol 1:14

1 14och ge­nom So­nen har vi friköpts och fått förlåtel­se för våra syn­der.

Kol 2:6

Le­van­de­gjor­da till­sam­mans med Kristus

2 6Ni har lärt känna her­ren Kristus Je­sus, lev då i ho­nom,

Kol 2:14

2 14och drog ett streck över det skul­debrev som be­las­ta­de oss med la­gens krav. Han har ut­plånat det ge­nom att spi­ka det på kor­set.

Kol 2:15

2 15Han avväpna­de härs­kar­na och mak­ter­na och ut­sat­te dem för al­las förakt, när han tri­um­fe­ra­de över dem ge­nom Kristus.

1 Thess 5:16-18

5 16Var all­tid gla­da, 17be ständigt 18och tac­ka he­la ti­den Gud. Gör så, det är Guds vil­ja i Kristus Je­sus.

1 Thess 5:23

Slutöns­kan

5 23Må han som är fri­dens Gud hel­ga er helt ige­nom, och må er an­de, själ och kropp be­va­ras he­la och oskad­da, så att de är ut­an fläck när vår her­re Je­sus Kristus kom­mer.

Heb 10:25

10 25och låt oss in­te försum­ma våra sam­man­koms­ter, som några bru­kar göra, ut­an upp­munt­ra varand­ra, och det­ta så myc­ket mer som ni ser att da­gen närmar sig.

Jak 1:27

1 27Men att söka upp fa­derlösa och änkor i de­ras nöd och hålla sig själv obe­smit­tad av värl­den, det är en from­het som är ren och fläck­fri inför vår Gud och fa­der.

2 Pet 2:9

2 9Her­ren vet alltså att rädda de gud­fruk­ti­ga ur prövning­en men också att hålla de orättfärdi­ga i förvar un­der tuk­tan fram till do­mens dag,

2 Pet 3:18

3 18Väx till i nåd och i kun­skap om vår her­re och frälsa­re Je­sus Kristus. Hans är härlig­he­ten, nu och till evig­he­tens dag, amen.

1 Joh 4:4

4 4Men ni, mi­na barn, är från Gud, och ni har be­seg­rat de fals­ka pro­fe­ter­na, ty han som är i er är större än han som är i värl­den.

<< Föregående 1 Nästa >>