Sök

Sökningen gav 14 träffar. Visar resultat 1 till 14.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Sam 15:22

15 22Då sa­de Samu­el:

”Äls­kar Her­ren of­fergåvor
li­ka myc­ket som lyd­nad?
Nej, lyd­nad är bätt­re än of­fer,
hörsam­het bätt­re än bag­gars fett.
Ps 40:7
40 7Slak­tof­fer och ma­tof­fer öns­kar du in­te,
du har lärt mig att lyss­na.
Brännof­fer och syn­dof­fer begär du in­te,
Ps 50:7-15
50 7Hör, mitt folk, jag vill ta­la,
Is­ra­el, jag vill var­na dig.
Jag är Gud, din Gud.
8På di­na of­fer kan jag in­te kla­ga,
di­na brännof­fer får jag dag­li­gen.
9Men jag behöver inga tju­rar från ditt stall,
inga boc­kar ur di­na fållor,
10ty viltet i sko­gen är mitt,
al­la djur bland de väldi­ga ber­gen.
11Jag känner al­la fåglar i skyn,
al­la mar­kens smådjur är mi­na.
12Vo­re jag hung­rig sa­de jag det in­te till dig,
ty min är värl­den och allt den rym­mer.
13Skul­le jag äta kött av tju­rar
el­ler dric­ka boc­kars blod?
14Nej, låt tacksägel­sen bli ditt of­fer åt Gud
och in­fria di­na löften till den Högs­te!
15Ro­pa till mig när du är i nöd,
jag skall rädda dig, och du skall ära mig.
Ps 51:18f
51 18Slak­tof­fer vill du in­te ta emot,
och ger jag dig brännof­fer försmår du det.
19Det of­fer du begär är ett förkros­sat hjärta,
en kros­sad och ned­bru­ten människa
förkas­tar du in­te, o Gud.
Ords 15:8
15 8Den on­des of­fer väcker Her­rens av­sky,
den rättrådi­ges bön be­ha­gar ho­nom.
Ords 21:3
21 3Att hand­la rätt och rättfärdigt
är mer värt för Her­ren än of­fer.
Jes 66:2f
66 2Allt det­ta har mi­na händer gjort,
allt det­ta är mitt, säger Her­ren.
Den ödmju­ke och förkros­sa­de tar jag mig an,
den som be­kym­rar sig om mitt ord.
3Man slak­tar tju­rar och dräper människor,
man off­rar får och bry­ter nac­ken av hun­dar,
man skänker ma­tof­fer och frambär svin,
off­rar rökel­se och hyl­lar av­gu­dar.
De har valt att gå si­na eg­na vägar
och nju­ter av si­na vid­rig­he­ter.
Jer 6:20
6 20Vad skall jag med rökel­se från Sa­ba,
fi­nas­te kal­mus från fjärran land?
Era brännof­fer tar jag in­te emot,
era slak­tof­fer be­ha­gar mig in­te.
Jer 7:21-24/25

7 21Så säger Her­ren Se­ba­ot, Is­ra­els Gud: Lägg era brännof­fer till era slak­tof­fer och ät köttet! 22Ty när jag förde era fäder ut ur Egyp­ten gav jag dem in­te någon be­fall­ning el­ler något bud om brännof­fer och slak­tof­fer. 23Vad jag be­fall­de dem var det­ta: Lyss­na till mig, så skall jag va­ra er Gud och ni skall va­ra mitt folk. Vand­ra all­tid den väg jag be­fal­ler er att vand­ra, så skall det gå er väl. 24/25Men de vil­le in­te lyss­na, in­te höra på mig. Era fäder lyd­de si­na on­da och hårda hjärtan. Från den dag de lämna­de Egyp­ten ända till den­na dag har de gått bakåt och in­te framåt. Gång på gång sände jag mi­na tjäna­re pro­fe­ter­na till dem,

Hos 6:6
6 6Ty jag vill se kärlek, in­te slak­tof­fer,
kun­skap om Gud hell­re än brännof­fer.
Am 5:21-24
5 21Jag av­skyr era fes­ter, jag ha­tar dem,
jag står in­te ut med era högti­der.
22När ni off­rar till mig och kom­mer med era gåvor
vill jag in­te ve­ta av dem,
jag vill in­te se åt era of­fer av gödbo­skap.
23Låt mig slip­pa di­na psal­mer,
jag vill in­te höra ditt sträng­a­spel!
24Men låt rätten välla fram som vat­ten
och rättfärdig­he­ten som en out­sin­lig ström!
Mik 6:6-9
6 6Hur skall jag nal­kas Her­ren
och fal­la ner inför him­lens Gud?
Skall jag nal­kas ho­nom med brännof­fer,
med års­gam­la kal­var?
7Vill Her­ren ha bag­gar i tu­sen­tal
och ändlösa flöden av ol­ja?
Skall jag off­ra min förstfödde för min synd,
mitt eget barn för mi­na brott?
8Människa, du har fått ve­ta vad det go­da är,
det en­da Her­ren begär av dig:
att du gör det rätta,
le­ver i kärlek
och tro­get håller dig till din Gud.
9Her­ren ro­par till sta­den -
vis är den som fruk­tar hans namn:
Lyss­na, du stam och du sta­dens råd!
Mal 1:10

1 10Om ni ändå vil­le stänga temp­eldörrar­na och låta bli att tända min al­tar­eld i onödan! Jag vill in­te ve­ta av er, säger Her­ren Se­ba­ot, jag tar in­te emot några of­fer av er.

Judit 16:16
16 16Ty ringa är al­la välluk­tan­de of­fer,
allt fett som förbränns åt dig är föga värt,
men stor i al­la ti­der är den som fruk­tar Her­ren.

<< Föregående 1 Nästa >>