Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Matt 16:27

16 27Människo­so­nen skall kom­ma i sin fa­ders härlig­het med si­na äng­lar, och då skall han löna var och en ef­ter hans gärning­ar.

Matt 25:31-46

Människo­so­nens dom

25 31När Människo­so­nen kom­mer i sin härlig­het till­sam­mans med al­la si­na äng­lar, då skall han sätta sig på härlig­he­tens tron. 32Och al­la folk skall sam­las inför ho­nom, och han skall skil­ja människor­na som her­den skil­jer fåren från get­ter­na. 33Han skall ställa fåren till höger om sig och get­ter­na till väns­ter. 34Se­dan skall kung­en säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min fa­ders välsig­nel­se, och över­ta det ri­ke som har väntat er se­dan värl­dens ska­pel­se. 35Jag var hung­rig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dric­ka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, 36jag var na­ken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fäng­el­se och ni besökte mig.’ 37Då kom­mer de rättfärdi­ga att fråga: ’Her­re, när såg vi dig hung­rig och gav dig mat, el­ler törstig och gav dig att dric­ka? 38När såg vi dig hemlös och tog hand om dig el­ler na­ken och gav dig kläder? 39Och när såg vi dig sjuk el­ler i fäng­el­se och besökte dig?’ 40Kung­en skall sva­ra dem: ’San­ner­li­gen, vad ni har gjort för någon av des­sa mins­ta som är mi­na bröder, det har ni gjort för mig.’

41Se­dan skall han säga till dem som står till väns­ter: ’Gå bort från mig, ni förban­na­de, till den evi­ga eld som väntar djävu­len och hans äng­lar. 42Jag var hung­rig och ni gav mig ing­et att äta, 43jag var törstig och ni gav mig ing­et att dric­ka, jag var hemlös och ni tog in­te hand om mig, jag var na­ken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fäng­el­se och ni besökte mig in­te.’ 44Då kom­mer också de att fråga: ’Her­re, när skul­le vi ha sett dig hung­rig el­ler törstig el­ler hemlös el­ler na­ken el­ler sjuk el­ler i fäng­el­se och lämnat dig ut­an hjälp?’ 45Då skall han sva­ra dem: ’San­ner­li­gen, vad ni in­te har gjort för någon av des­sa mins­ta, det har ni in­te hel­ler gjort för mig.’ 46Des­sa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdi­ga till evigt liv.”

<< Föregående 1 Nästa >>