Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Jes 40:1-5

Tröstan­de ord till Guds folk

40 1Trösta, trösta mitt folk,
säger er Gud.
2Ge nytt mod åt Je­ru­sa­lem,
kungör att hen­nes träldom är över,
att hen­nes skuld är so­nad,
att Her­ren straf­fat hen­ne dub­belt
för al­la hen­nes syn­der.
3En röst ro­par:
Ba­na väg för Her­ren ge­nom öknen,
gör en jämn väg i öde­mar­ken för vår Gud!
4Al­la da­lar skall höjas,
al­la berg och höjder sänkas.
Oländig mark skall jämnas
och bran­ter bli till slätt.
5Her­rens härlig­het skall up­pen­ba­ras,
och al­la människor skall se det.
Her­ren har ta­lat.
Jes 60:1-11

Je­ru­sa­lems kom­man­de härlig­het

60 1Res dig, stråla i ljus!
Ditt ljus är här,
Her­rens härlig­het går upp över dig.
2Jor­den är höljd i mörker,
töcken om­ger fol­ken,
men över dig skall Her­ren stråla,
över dig skall hans härlig­het vi­sa sig.
3Fol­ken skall vand­ra mot ditt ljus,
kung­ar mot glan­sen av din sol­uppgång.
4Lyft blic­ken och se dig om­kring!
Al­la sam­las och kom­mer till dig.
Di­na söner kom­mer från fjärran,
di­na dött­rar bär man i fam­nen.
5När du ser det skall du stråla av lyc­ka,
ditt hjärta skall bäva och bul­ta,
när ha­vets skat­ter kom­mer i din ägo
och fol­kens ri­ke­do­mar blir di­na.
6Ka­me­ler i mängd skall fyl­la ditt land,
dro­me­da­rer från Mid­jan och Efa.
Från Sa­ba kom­mer de al­la
med last av guld och rökel­se,
och de förkun­nar Her­rens ära.
7Ke­dars fårhjor­dar sam­las hos dig,
bag­gar från Ne­va­jot står till din tjänst.
Jag skall ta emot dem som of­fer på mitt al­ta­re
och öka mitt tem­pels härlig­het.
8Vad är det som kom­mer fly­gan­de som moln,
som du­vor till ett duvslag?
9Det är kustländer­nas far­tyg som sam­las
med Tarshish-skepp i täten
för att hämta di­na söner från fjärran land
med allt de­ras sil­ver och guld,
till ära för Her­ren, din Gud,
Is­ra­els He­li­ge, som skänker dig härlig­het.
10Främling­ar skall byg­ga upp di­na mu­rar
och de­ras kung­ar stå till din tjänst.
Jag straf­fa­de dig i min vre­de
men vi­sar dig barmhärtig­het i min kärlek.
11Di­na por­tar skall ald­rig stäng­as,
de skall stå öpp­na dag och natt,
så att fol­kens ri­ke­do­mar kan föras till dig
och de­ras kung­ar le­das dit in.
Hes 43:1-5

Her­rens härlig­het återvänder till temp­let

43 1Han förde mig till por­ten som vet­te mot öster. 2Då kom från öster Is­ra­els Guds härlig­het. Det dåna­de som av sto­ra vat­ten, och jor­den stråla­de av hans härlig­het. 3Sy­nen lik­na­de den syn jag ha­de sett när han kom för att förstöra sta­den och den syn jag sett vid flo­den Ke­var. Jag föll ner med an­sik­tet mot mar­ken. 4Her­rens härlig­het gick in i temp­let ge­nom por­ten som vet­te mot öster. 5En an­de­kraft lyf­te mig och förde mig till in­re förgården, och jag såg hur Her­rens härlig­het fyll­de temp­let.

<< Föregående 1 Nästa >>