Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

4 Mos 11:25

11 25Då steg Her­ren ner i mol­net och ta­la­de till ho­nom. Han tog av an­den som vi­la­de över Mo­se och gav åt de sjut­tio älds­te. När an­den kom över dem greps de av pro­fe­tisk hänryck­ning, för förs­ta och en­da gång­en.

1 Sam 10:5-12

10 5Därnäst kom­mer du till Gi­vat Hae­lo­him, där fi­lis­te­er­nas fog­de bor. När du går in i sta­den stöter du på en ska­ra pro­fe­ter på väg ner från of­fer­plat­sen, med har­pa och tam­bu­rin, flöjt och ly­ra i spet­sen. De är grip­na av pro­fe­tisk ex­tas. 6Då skall Her­rens an­de fal­la över dig, du skall råka i ex­tas lik­som de och bli en an­nan människa. 7När du ser al­la des­sa tec­ken in­träffa, gör då vad stun­den ing­er dig, ty Gud är med dig. 8Se­dan skall du före mig gå ner till Gil­gal, så kom­mer jag till dig där och off­rar brännof­fer och ge­men­skaps­of­fer. Vänta i sju da­gar, tills jag kom­mer och säger vad du skall göra.”

9När Saul vände sig om för att lämna Samu­el förvand­la­de Gud hans hjärta och sin­ne, och al­la tec­ken in­träffa­de re­dan sam­ma dag. 10I Gi­va kom en ska­ra pro­fe­ter emot ho­nom, Guds an­de föll över Saul, och han greps av ex­tas lik­som de. 11Då de som kände Saul se­dan länge såg att han be­ted­de sig som en pro­fet bland pro­fe­ter, sa­de de till varand­ra: ”Vad har ta­git åt Kishs son? Hör Saul också till pro­fe­ter­na?” 12Och en man från trak­ten sa­de: ”Vem är då de­ras fa­der?” På det vi­set upp­kom ta­lesättet: ”Hör Saul också till pro­fe­ter­na?”

<< Föregående 1 Nästa >>