Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

2 Thess 1:5-10

1 5De förebådar Guds rätt­vi­sa dom, att han skall förkla­ra er värdi­ga Guds ri­ke, som ni får li­da för. 6Guds rätt­vi­sa in­nebär ju att han låter dem som plågar er bli plåga­de 7och låter er som nu plågas vi­la ut till­sam­mans med oss, när her­ren Je­sus up­pen­ba­ras från him­len med sin makts äng­lar 8och i lågan­de eld, för att ut­kräva hämnd på dem som in­te erkänner Gud och in­te lyss­nar till evan­ge­li­et om vår her­re Je­sus. 9De­ras straff blir evigt fördärv, fjärran från Her­rens an­sik­te och från hans makt och härlig­het, 10när han kom­mer på den da­gen för att förhärli­gas bland si­na he­li­ga och hyl­las bland al­la som har kom­mit till tro – och ni har trott på vårt vitt­nesbörd.

2 Pet 3:12

3 12me­dan ni väntar på Guds dag och påskyn­dar dess an­komst, da­gen som får him­lar­na att upplösas i eld och him­la­krop­par­na att smälta i het­ta.

<< Föregående 1 Nästa >>