Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

2 Mos 20:24

20 24Ett al­ta­re av jord skall du göra åt mig, och på det skall du off­ra di­na brännof­fer och ge­men­skaps­of­fer, din småbo­skap och din nötbo­skap. På var­je plats där jag låter mitt namn bli nämnt skall jag kom­ma till dig och välsig­na dig.

5 Mos 12:5

12 5ut­an uppsöka den plats som Her­ren, er Gud, väljer ut hos någon av era stam­mar och gör till hem­vist för sitt namn, där det skall bo. Dit skall du gå,

1 Kung 8:16-20

8 16Allt­se­dan jag förde mitt folk Is­ra­el ut ur Egyp­ten har jag in­te bland Is­ra­els stam­mar ut­valt någon stad för att i den byg­ga ett hus, där mitt namn skul­le va­ra, och jag har in­te ut­valt någon man att va­ra furs­te över mitt folk Is­ra­el. Men nu har jag ut­valt Je­ru­sa­lem för att mitt namn skall va­ra där, och jag har ut­valt Da­vid att härs­ka över mitt folk Is­ra­el. – 17Min far Da­vid ha­de före­satt sig att byg­ga ett hus åt Her­rens, Is­ra­els Guds, namn, 18men Her­ren sa­de till ho­nom: Din före­sats att byg­ga ett hus åt mitt namn är god. 19Men det skall in­te bli du som byg­ger hu­set ut­an din son, den son som skall födas åt dig. Han skall byg­ga hu­set åt mitt namn. – 20Och Her­ren lät sitt ord gå i full­bor­dan: jag ef­ter­trädde min far Da­vid på Is­ra­els tron, så som Her­ren ha­de lo­vat, och jag bygg­de hu­set åt Her­rens, Is­ra­els Guds, namn.

1 Kung 8:29

8 29och låt din blick natt och dag vi­la på det­ta hus, den plats om vil­ken du sagt: Här skall mitt namn va­ra. – Hör den bön som din tjäna­re ber, vänd mot den­na plats.

<< Föregående 1 Nästa >>