Sök

Sökningen gav 9 träffar. Visar resultat 1 till 9.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Mos 27:36

27 36Då sa­de Esau: ”In­te för in­te he­ter han Ja­kob: två gång­er har han be­dra­git mig. Min förstföds­lorätt tog han, och nu har han ta­git min välsig­nel­se.” Och Esau fråga­de: ”Har du ing­en välsig­nel­se kvar åt mig?”

1 Mos 29:32

29 32Lea blev ha­van­de och födde en son. Hon gav ho­nom nam­net Ru­ben, ”ty”, sa­de hon, ”Her­ren har sett min nöd, och nu kom­mer min man att äls­ka mig”.

1 Mos 32:28

32 28Då sa­de han: ”Ditt namn skall in­te läng­re va­ra Ja­kob ut­an Is­ra­el, ty du har kämpat med Gud och människor och seg­rat.”

1 Mos 35:18

35 18Hon var nu döen­de, och när li­vet höll på att fly gav hon ho­nom nam­net Ben-Oni. Men hans far kal­la­de ho­nom Ben­ja­min.

1 Sam 1:20

1 20och när året var till ända ha­de hon bli­vit ha­van­de och fött en son. Hon gav ho­nom nam­net Samu­el, ”ty”, sa­de hon, ”jag bad Her­ren om ho­nom”.

1 Sam 25:25

25 25Bry dig in­te om den eländi­ge Na­val. Han bär sitt namn med all rätt: Vettlös he­ter han, och vettlös är han. Själv träffa­de jag ald­rig männen som du skic­ka­de.

Rut 1:20

1 20”Kal­la mig in­te Noo­mi, den lju­va”, sa­de hon, ”kal­la mig Ma­ra, den bitt­ra, ty den Väldi­ge har gjort li­vet bit­tert för mig!

Jes 7:14

7 14Då skall Her­ren själv ge er ett tec­ken: Den unga kvin­nan är ha­van­de och skall föda en son, och hon skall ge ho­nom nam­net Im­ma­nu El, ’Gud med oss’.

Hos 1:4-9

1 4Her­ren sa­de till ho­nom: Ge ho­nom nam­net Jis­re­el, ty jag skall snart straf­fa Je­hus ätt för blo­det som flöt vid Jis­re­el och göra slut på Is­ra­els folks kung­adöme. 5Den da­gen skall jag bry­ta sönder Is­ra­els båge på Jis­re­els slätt.

6Hon blev ha­van­de igen och födde en dot­ter. Han sa­de till ho­nom: Ge hen­ne nam­net Lo Ru­cha­ma, ”Hon får in­te förbar­man­de”, ty jag kom­mer in­te läng­re att förbar­ma mig över Is­ra­els folk ut­an fördri­va dem. 7Men Ju­das folk skall jag förbar­ma mig över, jag skall rädda dem ge­nom Her­ren, de­ras Gud. Jag skall in­te rädda dem ge­nom båge och svärd och krig el­ler ge­nom hästar och ryt­ta­re.

8När hon ha­de av­vant Lo Ru­cha­ma blev hon ha­van­de och födde en son. 9Han sa­de: Ge ho­nom nam­net Lo Am­mi, ”In­te mitt folk”, ty ni är in­te mitt folk, och jag vill in­te höra till er.

<< Föregående 1 Nästa >>