Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Kor 12:1-11

An­dens gåvor

12 1I fråga om de and­li­ga gåvor­na, bröder, vill jag också att ni skall ha kun­skap. 2Ni vet att när ni var hed­ning­ar drogs ni vil­jelöst med, bort till de stum­ma av­gu­dar­na. 3Därför vill jag att ni skall förstå att ing­en som är fylld av Guds an­de säger: ”Förban­nel­se över Je­sus”, och att ing­en kan säga: ”Je­sus är her­re”, om han in­te är fylld av den he­li­ga an­den.

4Nådegåvor­na är oli­ka, men An­den den­sam­ma. 5Tjäns­ter­na är oli­ka, men Her­ren den­sam­me. 6Verk­sam­he­ter­na är oli­ka, men Gud är den­sam­me, han som ver­kar i allt och öve­rallt. 7Hos var och en fram­träder An­den så att den blir till nyt­ta. 8Den ene får ge­nom An­den gåvan att med­de­la vis­het, den and­re kan med sam­ma An­des hjälp med­de­la kun­skap. 9En får tron ge­nom An­den, en an­nan ge­nom sam­ma An­de gåvan att bo­ta, 10en an­nan får kraft att göra un­der. En får förmågan att ta­la pro­fe­tiskt, en an­nan att skil­ja mel­lan oli­ka an­dar. En kan ta­la oli­ka slags tungo­tal, en an­nan kan tol­ka tungo­tal. 11Allt det­ta åstad­kom­mer en och sam­ma An­de ge­nom att förde­la si­na gåvor på var och en så som den själv vill.

1 Kor 14:1-5

Pro­fe­tiskt tal

14 1Sträva ef­ter kärle­ken, men sök också vin­na de and­li­ga gåvor­na, helst gåvan att pro­fe­te­ra. 2Ty den som ta­lar med tung­or ta­lar in­te till människor ut­an till Gud; ing­en förstår ho­nom, i sin an­de ta­lar han hem­lig­he­ter. 3Men den som pro­fe­te­rar, han ta­lar till människor, han byg­ger upp, förma­nar och tröstar. 4Den som ta­lar med tung­or byg­ger upp sig själv, men den som pro­fe­te­rar byg­ger upp försam­ling­en. 5Jag vill gärna att ni al­la ta­lar med tung­or men helst att ni pro­fe­te­rar. Att pro­fe­te­ra är bätt­re än att ta­la med tung­or, såvi­da man in­te kan tol­ka si­na ord så att försam­ling­en blir upp­byggd.

<< Föregående 1 Nästa >>